Cuộc điều tra

Xin nhập chi tiết yêu cầu

Xin vui lòng nhập nội dung và nhấn nút 'Xác nhận nội dung đã nhập'

※Vật dụng yêu cầu

Liên hệ vấn đề
Họ tên
Tên Công ty/tổ chức
Địa chỉ
-
Số điện thoại
Địa chỉ email
Địa chỉ email xác nhận
Nội dung liên hệ

Xử lý thông tin cá nhân

Học viện tiếng Nhật quốc tế Academy (gọi tắt là "Trường" sau đây) nhận thức rõ ràng trách nhiệm quan trọng là bảo vệ thông tin cá nhân và đề ra chính sách cơ bản về việc xử lý thông tin cá nhân dưới đây và cố gắng thực hiện việc bảo vệ thông tin cá nhân một cách triệt hạnh.

1. Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Trường sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết, sau khi đề ra mục đích sử dụng một cách rõ ràng.

2. Cung cấp cho bên thứ ba

Trường sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba, trừ khi:

  1. Được sự đồng ý của cá nhân
  2. Bị yêu cầu tiết lộ hoặc cung cấp từ cơ quan công cộng dựa trên quy định pháp luật
  3. Cần thiết để bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của cá nhân
  4. Được xác định là cần thiết và không thể tránh trong việc bảo vệ lợi ích công cộng.

3. Quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân

Trường sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và thích hợp để duy trì thông tin cá nhân đúng và cập nhật, và tránh rò rỉ, sửa đổi, mất mát và các rủi ro khác về thông tin cá nhân. Nếu thông tin cá nhân liên quan đến dịch vụ giáo dục được giao cho bên ngoài, Trường sẽ chọn bên giao nhận phù hợp và tiến hành giám sát cần thiết và thích hợp để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.

4. Tuân thủ quy định về thông tin cá nhân

Trường sẽ tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn áp dụng đối với thông tin cá nhân mà nó sở hữu.