Có gì mới

  1. Trang đầu
  2. Có gì mới
  3. Đăng thông tin giấy báo Trường có uy tín (trong 14 năm qua)

Đăng thông tin giấy báo Trường có uy tín (trong 14 năm qua)

Đăng thông tin giấy báo Trường có uy tín (trong 14 năm qua).
Trường chúng tôi đã hơn 10 năm liên tục được Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Cư trú Tokyo chấp nhận là Trường có uy tín.