Có gì mới

  1. Trang đầu
  2. Có gì mới
  3. Thông báo thay đổi ngày bắt đầu khai giảng khóa học tháng 04 năm 2020

Thông báo thay đổi ngày bắt đầu khai giảng khóa học tháng 04 năm 2020

Do dịch bệnh Corona Virus, dự kiến ngày khai giảng khóa học từ ngày 13 tháng 04 năm 2020 (thứ hai), sẽ bị hoãn đến ngày 7 tháng 5 năm 2020 (thứ năm)
.
Giờ làm việc của ban thư ký cũng sẽ được thay đổi như sau.
Ngày 08 tháng 04 (thứ tư) – ngày 28 tháng 04 (thứ ba) ngày thường từ 10:00 đến 16:30
Ngày 29 tháng 4 (Thứ Tư) – ngày 06 tháng 05 (Thứ Tư) ngày trường nghĩ