Có gì mới

  1. Trang đầu
  2. Có gì mới
  3. Xin “Trợ cấp hỗ trợ Sinh viên khẩn cấp “

Xin “Trợ cấp hỗ trợ Sinh viên khẩn cấp “

Về xin” Trợ cấp hỗ trợ Sinh viên khẩn cấp ”
Sau khi Trường đánh giá và kiểm tra toàn diện các điều kiện từ ① ~ ③ dưới đây
Trường sẽ nộp hồ sơ cho những học sinh muốn xin trợ cấp (đợt đầu tiên cho 9 học sinh)

①Những học sinh có thành tích học tập xuất sắc (chỉ số của năm trước 2,30 trở lên)
②Tỷ lệ tham gia học 80% trở lên
③Những học sinh thu nhập bị giảm nhiều vì ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 cho nên không tể tiếp tục học tập

Khi nộp đơn
Hãy nộp các tài liệu có thể xác nhận tình hình kinh tế liên quan đến ③.
(Bảng lý do xin trợ cấp, bản sao sổ tiết kiệm, chi tiết tiền lương, v.v.)

Các bạn hãy đanh ký cho Trường trước ngày 12 tháng 06.